به نام خدا              

تاریخ:       97/07/15                                             

  

  شرکت نساجی حجاب شهرکرد (سهامی خاص) پیرو مصوبات هیئت مدیره در نظر دارد اقلام ضایعاتی تولیدی و غیر تولیدی موجود در هر 3 واحد تولیدی خود را به شرح ذیل از طریق مزایده محدود به فروش رساند:

 

 الف- انواع کارتن خمیری

ب- انواع بشکه پلاستیکی و فلزی

ج- انواع دوک پلاستیکی و مقوایی

د- انواع نایلون، پلاستیک و تسمه ضایعاتی

ه- انواع ضایعات سرنخ، ته بوبین و حاشیه پارچه

و- انواع پارچه ضایعاتی تکه ای: خام، تکمیلی و سردرز

ز- مواد آهاری ضایعاتی

ح- قطعات چدنی و آهنی ضایعاتی

 

شرایط شرکت در مزایده:

1- دریافت اسناد شرکت در مزایده از طریق پرینت فایل های پیوست در سایت اینترنتی شرکت و یا حضوراً از هر یک 3 واحد تولیدی شرکت

2- بازدید از اقلام مورد نظر در واحدهای تولیدی شرکت به آدرس­های ذیل تا پایان روز دوشنبه 14 آبان ماه بین ساعات 9 الی14روزهای کاری  

واحد تولیدی شماره 1: شهرکرد- کیلومتر 7 جاده خوزستان. تلفن: 2482009-0383

واحد تولیدی شماره 2: شهرکرد- شهرک صنعتی شهرکرد، میدان اول، بهارستان هشتم. تلفن: 3334628-0383

واحد تولیدی شماره 3: اصفهان- کیلومتر 15 جاده نجف آباد، خیابان معلم، فرعی میهن. تلفن: 2232067-0314

3- تکمیل و امضاء اسناد مزایده (فرم شرایط و فرم اعلام قیمت) توسط متقاضی و ارائه آن در پاکت دربسته به همراه یک فقره چک بانکی در وجه شرکت نساجی حجاب شهرکرد و یا فیش واریز وجه به حساب شرکت به شماره 808855653 نزد بانک کشاورزی شعبه الهیات تهران کد 1155 بعنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت جداگانه که حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 97/08/14 به امور اداری واحد تولیدی مربوطه تحویل و در ازاء آن رسید دریافت نمایند.

 

 

 

تبصره 1: مبلغ کل سپرده شرکت در مزایده 100 میلیون ریال می­باشد.

تبصره 2: پرکردن اسناد مزایده بصورت کامل و اعلام پیشنهاد قیمت بدون خط خوردگی از الزامات شرکت در مزایده بوده و به پیشنهادات ناقص، مخدوش و یا مشروط و یا فاقد سپرده و یا سپرده اشکال دار ترتیب اثر داده نخواهد شد. لذا متقاضیان بایستی دقت لازم را در این خصوص به عمل آورند.

4 - ارائه کپی کارت ملی متقاضی (پشت و رو) برای شرکت در مزایده الزامی است.

در صورتی که پیشنهاد دهنده شخصیت حقوقی باشد ارائه اساسنامه، آگهی آخرین تغییرات و  ارائه کپی کارت ملی شخص تکمیل کننده فرم که دارای حق امضاء می باشد و درج مهر موسسه یا شرکت حقوقی در محل امضای پیشنهاد دهنده الزامی است.

5 - شرکت نساجی حجاب شهرکرد در قبول یا رد یک یا همه پیشنهادات مختار می باشد.

6– کلیه پیشنهادات در روز سه شنبه مورخ 97/08/15 رأس ساعت 10 صبح در محل دفتر شرکت در تهران بازگشایی خواهد شد و پیشنهاد قیمت متقاضیانی که سپرده آنها بدون اشکال باشد، قرائت گردیده و درصورت عدم وجود شرایط اضافی یا ابهام در پیشنهادات ارائه شده ثبت می گردد و نفرات اول تا سوم تعیین و اعلام خواهند شد. همچنین ودیعه نفرات اول تا سوم تا انجام معامله قطعی نزد شرکت نساجی حجاب شهرکرد باقی خواهد ماند و سپرده های دیگر شرکت کنندگان در مزایده ظرف مدت 10 روز مسترد می گردد.

7– برنده یا برندگان مزایده در صورتیکه از پیشنهاد خود عدول نموده و یا حداکثر ظرف مدت یکهفته از تاریخ اعلام نام برنده مزایده مبادرت به واریز الباقی قیمت پیشنهادی و حمل و خروج اقلام ننمایند، سپرده آنها به نفع شرکت ضبط خواهد شد و شرکت نساجی حجاب شهرکرد در صورت تمایل و احراز شرایط می تواند نسبت به انجام معامله با نفر دوم اقدام نماید و در صورت انصراف نفر دوم شرکت با وی همانند نفر اول رفتار خواهد نمود و همین روال برای نفر سوم نیز انجام خواهد شد.

8– هزینه کارشناسی و سایر هزینه های برگزاری مزایده به انضمام مالیات بر ارزش افزوده جدا از قیمت پیشنهادی (قیمت فروش) به تناسب از برنده یا برندگان مزایده اخذ می گردد.

9- بازگشایی پاکات رسیده بصورت غیر حضوری بوده و حداکثر ظرف مدت 2روز کاری پس از بازگشایی پاکات، برنده یا برندگان مزایده تعیین و اعلام خواهد شد.

 

 

ضمائم:

- رسید دریافت اسناد مزایده

- فرم اعلام قیمت موجودی انبار ضایعات واحد شماره 1

- فرم اعلام قیمت موجودی انبار ضایعات واحد شماره 2

- فرم اعلام قیمت موجودی انبار ضایعات واحد شماره 3

- فرم شرایط شرکت در مزایده اقلام ضایعاتی

آدرس دفتر مرکزی

تهران خیابان میرزای شیرازی (بین استاد مطهری و شهید بهشتی) خیابان ناهید پلاک 47 طبقه 2

تلفن : 9-88556657-021
فاکس : 88556650-021