به نام خدا                                                  98/03/01

شرکت نساجی حجاب شهرکرد (سهامی خاص) در نظر دارد اقلام ضایعاتی تولیدی و غیر تولیدی موجود در هر 3 واحد تولیدی خود را به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش رساند:

الف- انواع پارچه های تکه ای خام و تکمیل شده عمدتاً پلی استری

ب-انواع ضایعات سرنخ، ته بوبین و پارچه عمدتاً پلی استری

ج-مواد ضایعاتی مخصوص خط آهارزنی

د- انواع کارتن ضایعاتی و خمیری

ه- انواع دوک مقوایی و پلاستیکی

و- ضایعات انواع نایلون، پلاستیک، گونی و تسمه

ز-انواع بشکه پلاستیکی

 

شرایط شرکت در مزایده:

1-دریافت اسناد شرکت در مزایده از طریق پرینت فایل های پیوست در سایت شرکت به آدرس www.hejabtextile.com و یا حضوراً از طریق هر یک از 3 واحد تولیدی شرکت

2- بازدید از اقلام مورد نظر در واحدهای تولیدی شرکت به آدرس­های ذیل از روز انتشار آگهی تا پایان روز دوشنبه 13خرداد ماه بین ساعات 9 الی14 کلیه روزهای کاری

واحد تولیدی شماره 1: شهرکرد- کیلومتر 7 جاده خوزستان. تلفن:2-3358371-0383

واحد تولیدی شماره 2: شهرکرد- شهرک صنعتی شهرکرد، میدان اول، بهارستان هشتم. تلفن: 3334628-0383

واحد تولیدی شماره 3: اصفهان- کیلومتر 15 جاده نجف آباد، خیابان معلم، فرعی میهن. تلفن: 2232067-0314

3-تکمیل و امضاء اسناد مزایده (فرم شرایط و فرم پیشنهاد قیمت) توسط متقاضی و ارائه آن در یک پاکت دربسته (پاکت اول) به همراه یک فقره چک بانکی در وجه شرکت نساجی حجاب شهرکرد و یا فیش واریز وجه به حساب شرکت به شماره 808855653 نزد بانک کشاورزی شعبه الهیات تهران کد 1155 بعنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت جداگانه در یک پاکت دربسته (پاکت دوم) که حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 98/03/20 به امور اداری واحد تولیدی مربوطه تحویل و در ازاء آن رسید دریافت نمایند. (منظور از واحد تولیدی مربوطه، واحدی است که اقلام مورد نظر متقاضی در آن قرار دارد)

تبصره 1: مبلغ سپرده شرکت در مزایده متناسب با گروه بندی کالایی تعیین شده در لیست پیشنهاد قیمت می باشد. همچنین اولویت فروش با متقاضیانی است که بالاترین قیمت را برای گروه کالایی پیشنهاد داده اند.

 

تبصره 2: پرکردن اسناد مزایده بصورت کامل و اعلام پیشنهاد قیمت بدون خط خوردگی از الزامات شرکت در مزایده بوده و به پیشنهادات ناقص، مخدوش و یا مشروط و یا فاقد سپرده و یا سپرده اشکال دار ترتیب اثر داده نخواهد شد. لذا متقاضیان بایستی دقت لازم را در این خصوص به عمل آورند.

4 - ارائه کپی کارت ملی متقاضی (پشت و رو) برای شرکت در مزایده الزامی است.

در صورتی که پیشنهاد دهنده شخصیت حقوقی باشد ارائه اساسنامه، آگهی آخرین تغییرات و ارائه کپی کارت ملی شخص تکمیل کننده فرم که دارای حق امضاء می باشد و درج مهر موسسه یا شرکت حقوقی در محل امضای پیشنهاد دهنده الزامی است.

5–کلیه مقادیر اعلامی بصورت تقریبی بوده و میزان واقعی آن می تواند تا حدود 25 درصد افزایش و کاهش داشته باشد. بنابراین قیمت پیشنهادی متقاضی مربوط به کل مقدار واقعی اقلام خواهد بود و نه مقادیر اعلام شده آن.

 

6– کلیه پیشنهادات درروز چهارشنبه مورخ 98/03/22 رأس ساعت 10 صبح در محل دفتر شرکت در تهران بازگشایی خواهد شد و پیشنهاد قیمت متقاضیانی که سپرده آنها بدون اشکال باشد، قرائت گردیده و درصورت عدم وجود شرایط اضافی یا ابهام در پیشنهادات ارائه شده ثبت می گردد و نفرات اول تا سوم تعیین و اعلام خواهند شد. همچنین ودیعه نفرات اول تا سوم تا انجام معامله قطعی نزد شرکت نساجی حجاب شهرکرد باقی خواهد ماند و سپرده های دیگر شرکت کنندگان در مزایده ظرف مدت 10 روز مسترد می گردد.

7- پس از اعلام نتایج مزایده و قبل از آغاز خروج اقلام، 30% ارزش کل موضوع مزایده بایستی ظرف دو روز بعنوان پیش پرداخت به حساب شرکت واریز گردد. 

8– برنده یا برندگان مزایده در صورتیکه از پیشنهاد خود عدول نموده و یا حداکثر ظرف مدت ده روزکاری از تاریخ اعلام نام برنده مزایده مبادرت به واریز الباقی قیمت پیشنهادی و حمل و خروج اقلام ننمایند، سپرده آنها به نفع شرکت ضبط خواهد شد و شرکت نساجی حجاب شهرکرد در صورت تمایل و احراز شرایط می تواند نسبت به انجام معامله با نفر دوم اقدام نماید و در صورت انصراف نفر دوم شرکت با وی همانند نفر اول رفتار خواهد نمود و همین روال برای نفر سوم نیز انجام خواهد شد.

9– هزینه کارشناسی و سایر هزینه های برگزاری مزایده به انضمام مالیات بر ارزش افزوده اقلام فروخته شده جدا از قیمت پیشنهادی (قیمت فروش) به تناسب از برنده یا برندگان مزایده اخذ می گردد.

10- بازگشایی پاکات رسیده بصورت حضوری بوده و حداکثر ظرف مدت 2 روز کاری پس از بازگشایی پاکات، برنده یا برندگان مزایده تعیین و اعلام خواهدشد.

11 - شرکت نساجی حجاب شهرکرد در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

 

 

 

 

ضمائم

الف) رسید دریافت اسناد مزایده

ب) فرم پیشنهاد قیمت

ج) فرم شرایط شرکت در مزایده

آدرس دفتر مرکزی

تهران خیابان میرزای شیرازی (بین استاد مطهری و شهید بهشتی) خیابان ناهید پلاک 47 طبقه 2

تلفن : 9-88556657-021
فاکس : 88556650-021