به نام خدا

 تاریخ 1397/06/25

شرکت نساجی حجاب شهرکرد (سهامی خاص) پیرو مصوبه مندرج در صورتجلسه شماره 6 هیئت مدیره به تاریخ 1397/03/30 و درج دو نوبت آگهی به ترتیب در روزنامه های اطلاعات به تاریخ  97/06/25 و روزنامه همشهری به تاریخ 97/07/01 در نظر دارد اموال و اقلام مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند:

 الف- یک قطعه زمین سند دار واقع در شهرک صنعتی شهرکرد ، بلوار کارآفرینان ، گلستان هفتم، پلاک دوم  به مساحت تقریبی 2.974 متر مربع

ب- ماشین آلات و دستگاههای مازاد خط تولید واقع در 3 واحد تولیدی شرکت

(2 واحد مستقر در شهرکرد و 1 واحد مستقر در نجف آباد)     

ج- قطعات مازاد دستگاههای بافندگی سولزر واقع در واحد شماره 1- شهرکرد

د- اقلام مازاد برقی، تأسیساتی و مکانیکی واقع در واحد شماره 1- شهرکرد

ه- رنگ و مواد شیمیایی مازاد نساجی واقع در واحد شماره 2- شهرکرد

و- اقلام مازاد رستوران واقع در واحد شماره 3- نجف آباد

ز- سایراقلام مازاد (انبار ملزومات) واقع در واحد شماره 3- نجف آباد

 

شرایط شرکت در مزایده:

1 – دریافت اسناد مزایده از طریق پرینت فایل های پیوست در سایت

2- بازدید از اموال و اقلام مورد نظر در واحدهای تولیدی شرکت به آدرس­های ذیل در روزهای کاری از مورخ 1397/06/31 لغایت 1397/07/10 بین ساعات 10 الی14

واحد تولیدی شماره 1: شهرکرد- کیلومتر 7 جاده خوزستان. تلفن: 2482009-0383

واحد تولیدی شماره 2: شهرکرد- شهرک صنعتی شهرکرد، میدان اول، بهارستان هشتم. تلفن: 3334628-0383

واحد تولیدی شماره 3: اصفهان- کیلومتر 15 جاده نجف آباد، خیابان معلم، فرعی میهن. تلفن: 2232067-0314

3 – تکمیل اسناد مزایده توسط متقاضی و ارائه آن در پاکت دربسته به همراه یک فقره چک بانکی به عنوان سپرده شرکت در مزایده در وجه شرکت نساجی حجاب شهرکرد بصورت جداگانه که حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 97/07/10 به امور اداری واحد تولیدی مربوطه (منظور واحدی است که اقلام مورد نظر متقاضی در آن قرار دارد) تحویل و در ازاء آن رسید دریافت نمایند.

تبصره 1: اسناد مزایده مربوط به زمین واقع در شهرک صنعتی شهرکرد می­بایست به امور اداری واحد شماره­ 1 تحویل گردد.

تبصره 2: مبلغ سپرده شرکت در مزایده برای زمین واقع در شهرک صنعتی شهرکرد (ردیف الف) 60 میلیون ریال و برای سایر ردیف ها عیناً مطابق مبالغ مندرج در لیست های مربوطه می­باشد.

تبصره 3: مجموع مبالغ سپرده مربوط به اقلام درخواستی متقاضی در هر واحد تولیدی بایستی بطور یکجا به امور اداری همان واحد تحویل گردد. بدیهی است چنانچه تقاضا برای اقلام موجود در بیش از یک واحد تولیدی وجود داشته باشد، بایستی متقاضی مطابق روال توضیح داده شده در فوق، مجموع مبالغ سپرده مربوط به اقلام درخواستی در هر واحد را بصورت جداگانه نزد واحد مورد نظر تودیع نماید. 

تبصره 4: پرکردن اسناد مزایده بصورت کامل و اعلام پیشنهاد قیمت بدون خط خوردگی از الزامات شرکت در مزایده بوده و به پیشنهادات ناقص، مخدوش و یا مشروط و یا فاقد سپرده و یا سپرده اشکال دار ترتیب اثر داده نخواهد شد. لذا متقاضیان بایستی دقت لازم را در این خصوص به عمل آورند.

4 - ارائه کپی کارت ملی (پشت و رو) متقاضی برای شرکت در مزایده الزامی است.

در صورتی که پیشنهاد دهنده شخصیت حقوقی باشد ارائه اساسنامه، آگهی آخرین تغییرات و  ارائه کپی کارت ملی شخص تکمیل کننده فرم که دارای حق امضاء می باشد و درج مهر موسسه یا شرکت حقوقی در محل امضای پیشنهاد دهنده الزامی است.

5 - شرکت نساجی حجاب شهرکرد در قبول یا رد یک یا همه پیشنهادات مختار می باشد.

6– کلیه پیشنهادات در روز چهارشنبه مورخ 97/07/18 رأس ساعت 10 صبح در محل دفتر شرکت در تهران بازگشایی خواهد شد و پیشنهاد قیمت متقاضیانی که سپرده آنها بدون اشکال باشد، قرائت گردیده و درصورت عدم وجود شرایط اضافی یا ابهام در پیشنهادات ارائه شده ثبت می گردد و نفرات اول تا سوم تعیین و اعلام خواهند شد. همچنین ودیعه نفرات اول تا سوم تا انجام معامله قطعی نزد شرکت نساجی حجاب شهرکرد باقی خواهد ماند و سپرده های دیگر شرکت کنندگان در مزایده ظرف مدت 10 روز مسترد می گردد.

7– برنده یا برندگان مزایده در صورتیکه از پیشنهاد خود عدول نموده و یا حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ اعلام نام برنده مزایده مبادرت به واریز الباقی قیمت پیشنهادی ننمایند، سپرده آنها به نفع شرکت ضبط خواهد شد و شرکت نساجی حجاب شهرکرد در صورت تمایل و احراز شرایط می تواند نسبت به انجام معامله با نفر دوم اقدام نماید و در صورت انصراف نفر دوم شرکت با وی همانند نفر اول رفتار خواهد نمود و همین روال برای نفر سوم نیز انجام خواهد شد.

8– هزینه کارشناسی و آگهی روزنامه و سایر هزینه های برگزاری مزایده به انضمام مالیات بر ارزش افزوده جدا از قیمت پیشنهادی (قیمت فروش) به تناسب از برنده یا برندگان مزایده اخذ می گردد.

9- بازگشایی پاکات رسیده بصورت غیر حضوری بوده و حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ بازگشایی پاکات، برنده یا برندگان مزایده تعیین و اعلام خواهد شد.

 

 

ضمائم:

آگهی مزایده روزنامه اطلاعات

آگهی مزایده روزنامه همشهری

الف- زمین

ب-1

ب-2

ب-3

ج

د-1

د-2

د-3

د-4

د-5

ه-1

ه-2

و

ز

آدرس دفتر مرکزی

تهران خیابان میرزای شیرازی (بین استاد مطهری و شهید بهشتی) خیابان ناهید پلاک 47 طبقه 2

تلفن : 9-88556657-021
فاکس : 88556650-021